Αποφάσεις
Έγκριση 1 ης παράτασης και τροποποίησης της Σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργικού ελέγχου και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Και των συνοδών έργων (Αντλιοστάσια, Καταθλιπτικοί αγωγοί, δίκτυα αποχέτευσης υπό κενό)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΣΓ5ΩΕΘ-ΒΒΚ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 231-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ανάθεση για παράσταση σε ποινικό Δικαστήριο σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ1ΤΛΩΕΘ-ΝΩΜ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 258-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση για παράσταση σε ποινικό Δικαστήριο σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ5Ψ0ΩΕΘ-23Λ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 257-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». (Αριθμ. Μελ. 53/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ5ΗΩΕΘ-ΑΦΝ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 252-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετώπου Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΞ7ΩΕΘ-Φ1Υ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 249-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετώπου Πολυχρόνου Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ64ΩΕΘ-Υ6Λ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 248-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΤ6ΩΕΘ-Ρ32 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 265-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 6 ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029038. (Αριθμ. Μελ. 52/2015
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΥΞΩΕΘ-ΑΡΨ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 247-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κασσανδρείας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6610ΩΕΘ-ΛΞ1 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 244-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης παλαιού οικισμού Πευκοχωρίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ40ΘΩΕΘ-ΩΔ7 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 243-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ (αρ.μελ.78/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΛΔΩΕΘ-ΜΞ0 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 242-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρωμένων οδών οικισμού Κρυοπηγής» (Αριθμ. Μελ. 181/2020)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΙΛ1ΩΕΘ-ΑΧΓ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 241-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρωμένων οδών οικισμού Κρυοπηγής» (Αριθμ. Μελ. 181/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Θ9ΩΕΘ-6Ξ5 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 240-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάθεση για παράσταση σε ποινικό Δικαστήριο σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΩΟΩΕΘ-ΝΡΥ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 234-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής πεζογέφυρας για την πρόσβαση στο Δημοτικό Σχολείου Παλιουρίου» (Α.Μ.173/21)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΛ5ΩΕΘ-10Ε 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 237-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την ανάδειξη ααδόχου της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΗΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΡ1ΩΕΘ-9ΣΗ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 250-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αρ. Μελ. 109/2022)».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ο1ΛΩΕΘ-ΛΝΖ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 246-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ,ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ» (αρ.μελ.149/2022).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΒ4ΩΕΘ-4ΟΟ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 245-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΓΥΩΕΘ-ΠΗ8 18/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 254-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη κόμβου Χανιώτης, κόμβου Καλάνδρας και κόμβου Ανέμη Δήμου Κασσάνδρας» (Α.Μ.205/21)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔ19ΩΕΘ-2Β9 18/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 235-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5 6 7 8 9 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101