Αποφάσεις
Εξέταση αίτησης εξώδικου συμβιβασμού των Κωνσταντάρα Οδυσσέα, Χρυσάφη Μαρίας και Νικόλ-Σάντυ Βαν Ντρύνεν για μισθωτικές διαφορές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜ54ΩΕΘ-7Ο9 14/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 226-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Ν.Φωκαίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΝ9ΩΕΘ-ΤΚΡ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 28-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διόρθωση-τροποποίηση Συμβάσεων Υποέργων 1 & 2 του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας», ενταγμένου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (νυν ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ως προς τον Φ.Π.Α
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 641ΔΩΕΘ-ΜΘ8 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 229-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση για παράσταση σε ποινικό Δικαστήριο σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 632ΔΩΕΘ-0Ψ6 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 233-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση για παράσταση σε ποινικό Δικαστήριο σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΔ4ΩΕΘ-ΙΤΨ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 232-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη διακήρυξης : Εργασίες εντοπισμού αφανών διαρροών ύδρευσης-αποχέτευσης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ιδιωτικών συνδέσεων και υδρομέτρων με ψηφιοποίηση αυτών σε σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο3ΟΩΕΘ-ΠΨ2 04/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 20380 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξειδίκευση πίστωσης για τη «Διοργάνωση Εθνικών και τοπικών εορτών».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΥΒΩΕΘ-Λ0Φ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 224-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Κασσάνδρας έτους 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ3Β8ΩΕΘ-ΛΟΖ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 225-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για αίτημα αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμών της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Μεταφόρτωσης Αστικών Απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας» λόγω αύξησης των καυσίμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ3ΙΕΩΕΘ-Κ2Τ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 223-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΩ4ΩΕΘ-05Ο 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 222-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (αρ,μελ.160/2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ω1ΓΩΕΘ-ΝΟ0 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 220-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης – Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (αρ. μελ. 124/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΙ9ΩΕΘ-Ε5Β 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 216-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕ¬ΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣ¬ΣΑΝΔΡΑΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΓ9ΩΕΘ-ΘΚΙ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 219-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΧΥΩΕΘ-ΗΑΗ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 218-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για αποδοχή αιτημάτων αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμού σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης – Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (αρ. μελ. 124/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΚ3ΩΕΘ-ΩΥΟ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 215-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Κασσάνδρας.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΝ5ΩΕΘ-75Κ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 217-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΠΓΩΕΘ-ΠΩ5 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 227-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση σε Δικηγόρους για εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων ενώπιον Ποινικού Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσ/νικης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΡΨ9ΩΕΘ-ΑΦΥ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 214-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του Έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων τμήματος οικισμού Αφύτου Δήμου Κασσάνδρας» με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΤ7ΩΕΘ-25Δ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 206-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση εκτέλεσης εμπροσθοβαρούς σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής και έργα εξωραϊσμού κεντρικών οδών Πευκοχωρίου» (Αρ. μελ. 186/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΟ1ΩΕΘ-1ΨΕ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 208-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 6 7 8 9 10 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101