Δελτία Τύπου/ΑΔΣ 292/2012 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κασσάνδρας στον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής.
05/12/2012

Απόσπασμα από το πρακτικό της 28-11-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κασσάνδρας στον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής.

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την 26190/23-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 23. Αναλυτικά:

Παρόντες Απόντες

1. ΠΕΤΡΟΥ ΡΗΓΑΣ
1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ
7. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
8. ΓΙΩΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΓΩΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΚΟΥΡΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
16. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
18. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ
21. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
22. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Παπαγιάννης Βασίλειος προσκλήθηκε αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση και νομίμως αντικαθιστάται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πέτρου Ρήγα.
Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, εκ των οποίων παρευρίσκονται οι κάτωθι: ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κασσάνδρειας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φώκαιας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυοπηγής, Πολυχρόνου, Ν. Σκιώνης, Αφύτου, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Αντιδημάρχου συζητήθηκε ένα -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 23 μέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Ο Δήμος Κασσάνδρας είναι τακτικό μέλος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής & Marketing Ν. Χαλκιδικής. Με το υπ’ αριθμ. 128/30-10-2012 έγγραφό του ο Οργανισμός, ζητά να ορίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου μας και τον αναπληρωτή του.
Προτείνω την κ. Γώγου Ελευθερία ως τακτικό μέλος και ως αναπληρώτριά της, την κ. Βαμβακά Κρυσταλλία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του Προέδρου
και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κασσάνδρας στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής & Marketing Ν. Χαλκιδικής, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Γώγου Ελευθερία ως τακτικό μέλος και ως αναπληρώτριά της, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βαμβακά Κρυσταλλία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2012

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101