ΕΣΠΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ»
26/07/2018


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3463/27-05-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προϋπολογισμού 786.977,11 €.

Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 786.987,11 €

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά τεχνικοοικονομικά στοιχεία της πράξης καθώς επίσης οι στόχοι και τα αποτελέσματα αυτής.

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Με τη προτεινόμενη πράξη, πρόκειται να ανεγερθεί ένα κτίριο, που θα στεγάσει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του οικισμού της Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής.

Το κτίριο αναπτύσσεται αποκλειστικά σε µία στάθμη ισογείου σε σχήμα Γ, ελαφρά υπερυψωμένη από τον περιβάλλοντα χώρο. Η επιλογή της κεραμοσκεπής επιβάλλεται από τους κανονισμούς της περιοχής. Το συνολικό μικτό εμβαδόν των χώρων της κάτοψης είναι 397,28 τ.µ.

Το κτίριο περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας µε δυναμικό 16 – 20 παιδιά, χώρο ανάπαυσης, τραπεζαρία – κουζίνα, πολυδύναμο χώρο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώρους υγιεινής νηπίων, ενηλίκων και ΑμεΑ, γραφείο νηπιαγωγών και αποθήκες. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου περιβάλλεται από κήπο και αυλή στα οποία επικρατεί το πράσινο. Ένα τμήμα του είναι στεγασμένο ώστε να επιτρέπει τα παιγνίδια µε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τέλος κατασκευάζεται εξωτερική περίφραξη µε φυσικά υλικά.

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Με τη προτεινόμενη πράξη, πρόκειται να ανεγερθεί ένα κτίριο, που θα στεγάσει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του οικισμού της Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής.

Το κτίριο αναπτύσσεται αποκλειστικά σε µία στάθμη ισογείου σε σχήμα Γ, ελαφρά υπερυψωμένη από τον περιβάλλοντα χώρο. Η επιλογή της κεραμοσκεπής επιβάλλεται από τους κανονισμούς της περιοχής. Το συνολικό μικτό εμβαδόν των χώρων της κάτοψης είναι 397,28 τ.µ.

Το κτίριο περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας µε δυναμικό 16 – 20 παιδιά, χώρο ανάπαυσης, τραπεζαρία – κουζίνα, πολυδύναμο χώρο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώρους υγιεινής νηπίων, ενηλίκων και ΑμεΑ, γραφείο νηπιαγωγών και αποθήκες. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου περιβάλλεται από κήπο και αυλή στα οποία επικρατεί το πράσινο. Ένα τμήμα του είναι στεγασμένο ώστε να επιτρέπει τα παιγνίδια µε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τέλος κατασκευάζεται εξωτερική περίφραξη µε φυσικά υλικά.

  1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με ένα Υποέργο για την υλοποίηση του οποίου θα διεξαχθεί ανοιχτός Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός διασφαλίζοντας τη συμμετοχή ικανού πλήθους δυνητικών Αναδοχών με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και κατασκευαστική εμπειρία. Βασικός στόχος της υλοποίησης του Υποέργου αποτελεί η δημιουργία ενός λειτουργικού κτιριακού συγκροτήματος που θα έχει το μέγιστο δυνατό βαθμό επάρκειας καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις στεγαστικές ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης του οικισμού. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και ταυτόχρονα θα προωθηθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση.

  1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Κτιριακό συγκρότημα συνολικού μικτού εμβαδού Ε=397,28τμ, όγκου V=1.616,93 κυβικά μέτρα αποτελούμενο από δύο αίθουσες διδασκαλίας (Ε=100,64τμ), ΑΠΧ (Ε=78,84τμ), τραπεζαρία (Ε=43,03τμ), χώροι υγιεινής νηπίων (Ε=16,04τμ), χώροι υγιεινής ενηλίκων (Ε=5,70τμ), χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ (Ε=5,50τμ), Γραφείο νηπιαγωγών (Ε=17,14τμ), αποθήκες (Ε=28,00τμ περίπου), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και λοιποί βοηθητικοί χώροι σύμφωνα με το Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Το αρμόδιο Γραφείο Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΑΙ Περιβάλλοντος αναλαμβάνει τη συντήρηση, επισκευή και έλεγχο των κτιριακών έργων μεριμνώντας για την πρόληψη των απαραίτητων ενεργειών που θα απαιτηθούν (τρόπος συντήρησης κάθε κτιριακού έργου πχ προγραμματισμός προμήθειας υλικών, σύσταση συνεργείων αποκατάστασης βλαβών με αυτεπιστασία, ανάθεση εργολαβιών συντήρησης κτιριακών υποδομών σε τρίτους, συγκρότηση ειδικών συνεργείων άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών κτλ), με απώτερο σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου. Για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικότητας της Πράξης ο υπεύθυνος συντήρησης κτιριακών έργων του Γραφείου Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΑΙ Περιβάλλοντος θα προβαίνει σε 6μηνη επιθεώρηση του Έργου ώστε να καταγράφει τα αναμενόμενα προβλήματα τηρώντας στην Υπηρεσία σχετικό Φάκελο καταγραφής βλαβών (είδος, έκταση, κόστος, μεθοδολογία αποκατάστασης κτλ).


 

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101