Δελτία Τύπου/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
07/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Αρ.Πρωτ. 26514

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες Αποκομιδής-Ανακύκλωσης απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας» , προϋπολογισμού 15.996.765,90 € με το ΦΠΑ .
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 14.156.430,00 € χωρίς ΦΠΑ (13%) .
Η προς δημοπράτηση παροχή υπηρεσιών αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων, την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης των οικιακών, αστικών, ξενοδοχειακών απορριμμάτων, την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, την απολύμανση των προσωρινών μέσων αποθήκευσης απορριμμάτων, το χειρωνακτικό οδοκαθαρισμό, το κλάδεμα των δένδρων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των πάρκων, τον καθαρισμό λοιπών δημοτικών κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πάρκα, χώροι στάθμευσης οχημάτων, κοιμητήρια, παραλίες), τη συλλογή και διάθεση των φυτικών υπολειμμάτων από τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ καθώς και του Π.Δ. 60/07.

Γλώσσα ελληνική .

Η παροχή θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Κασσάνδρας.

Η εγγύηση συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. , ήτοι ποσού δηλαδή 707.821,50 € .
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στον Δήμο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, αξίας ίσης με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, του Φ.Π.Α. μη συμπεριλαμβανομένου, δηλαδή 1.415.643,00€.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
(β) Νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
(γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
(δ) Συνεταιρισμοί.
που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την αποκομιδή απορριμμάτων και την καθαριότητα χώρων.

Κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει χρηματοοικονομική ευρωστία επαρκή για τη διασφάλιση της οικονομικής δυνατότητάς του να προσφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η χρηματοοικονομική επάρκεια του Διαγωνιζομένου θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα κατωτέρω.
i. – Τραπεζική βεβαίωση περί της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζομένου. Είναι επαρκής βεβαίωση τράπεζας, η οποία δηλώνει ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και ότι εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος για το εν θέματι παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής – ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας», θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότησή του για τη σύμβαση που θα υπογράψει με ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000).
ii. – Βεβαιώσεις του κυρίου του έργου ή της επιβλέπουσας υπηρεσίας για την εκτέλεση από τον Διαγωνιζόμενο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων), οι οποίες θα πρέπει να έχουν συναφθεί ή περαιωθεί μέσα στην τελευταία τριετία (2009 -2011) ή να εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, και να αφορούν αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών. Το οικονομικό αντικείμενο (αξία) των ανωτέρω συμβάσεων πρέπει να ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ Ευρώ (€ 1.500.000,00) τουλάχιστον, μη υπολογιζόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
iii. – Υπεύθυνη δήλωση ότι ο κύκλος εργασιών του διαγωνιζομένου κατά την τελευταία τριετία (2009-2011) για τους τομείς υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων), ανέρχεται κατά μέσο όρο στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000, 00) ανά έτος, μη υπολογιζόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και να αποδεικνύει επαρκή τεχνική γνώση και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας χώρων και της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν:
i.- Πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ISO 9001:2008 για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στη Συλλογή και Μεταφορά μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων και Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων.
ii.- Πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ISO 14001:2004 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στη Συλλογή και Μεταφορά μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων και Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων.
iii. – Πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στη Συλλογή και Μεταφορά μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων και Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων.
iv. – Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη Επικίνδυνων απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συμβάσεις σε ισχύ με τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσκομίσουν, εφόσον διαθέτουν, και ισοδύναμα με τα ανωτέρω (i, ii, iii) πιστοποιητικά.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 μήνες.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 18/01/2013 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης αυτής την 11:00π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας , Κασσάνδρεια Χαλκιδικής Τ.Κ. 630 77 .

Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. απαιτείται .
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται , μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών , από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κασσάνδρας (Δημαρχείο Κασσάνδρας) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.30 .

Κασσάνδρεια 28/11/2012

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101