Δελτία Τύπου/Καθορισμός νέων τιμών ζωνών για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας.
05/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 269

Απόσπασμα από το πρακτικό της 28-11-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Καθορισμός νέων τιμών ζωνών για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας.

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την 26190/23-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 23. Αναλυτικά:

Παρόντες Απόντες

1. ΠΕΤΡΟΥ ΡΗΓΑΣ
1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ
7. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
8. ΓΙΩΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΓΩΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΚΟΥΡΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
16. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
18. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ
21. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
22. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Παπαγιάννης Βασίλειος προσκλήθηκε αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση και νομίμως αντικαθιστάται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πέτρου Ρήγα.
Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, εκ των οποίων παρευρίσκονται οι κάτωθι: ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κασσάνδρειας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φώκαιας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυοπηγής, Πολυχρόνου, Ν. Σκιώνης, Αφύτου, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Αντιδημάρχου συζητήθηκε ένα -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 23 μέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Πέτρου Ρήγας, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 413/2012 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
Α) το γεγονός της επιβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επί των ακινήτων και την οικονομική επιβάρυνση που προκλήθηκε σε όλους τους κατοίκους βάσει των τιμών ζώνης του Δήμου.
Β) το γεγονός ότι ο καθαρισμός των 1.000 ευρώ για όλες τις εκτός συστήματος αντικειμενικής αξίας περιοχές, αποδείχτηκε «μη δίκαιος» μετά την επιβολή του τέλους.
Γ) το γεγονός ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες όπου αυτές ισχύουν, παράλληλα όμως δεν μπορεί στα πλαίσια της ισονομίας να παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ ομοειδών περιοχών στον ίδιο Δήμο.
Δ) τον αντικειμενικό προσδιορισμό της Δ.Ο.Υ αλλά και την εμπορική αξία των ακινήτων στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες.
Ε) το γεγονός ότι σε οικισμούς με αντικειμενική αξία, δεν είχε προβλεφτεί ζώνη εκτός οικισμού ( π.χ. Κασσανδρεία, Άθυτος, κ.λ.π.)
ΣΤ) την ανάγκη εξορθολογισμού και αποσαφήνισης της 228/2011 Απόφασης Δ.Σ., μετά την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., καθώς και την ανάγκη να δοθεί απάντηση στις ενστάσεις των δημοτών.
Ζ) την ισχύουσα 228/2011 Απόφαση Δ.Σ., τον Πίνακα Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Ιανουάριος 2011),

Επειδή –σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τη ΔΕΗ- θα πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου να αποστείλουμε τις νέες τιμές ζώνης ώστε αυτές να ισχύσουν το επόμενο έτος, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό νέων τιμών ζωνών για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας ως εξής:
1) Για τα χωριά που δεν υπάρχει αντικειμενική αξία και δεν είναι παραθαλάσσια (Αγία Παρασκευή, Καλάνδρα, Παλιούρι, Φούρκα) τον καθορισμό της ελάχιστης αντικειμενικής τιμής ζώνης 600 ευρώ ( βλ. Κασσανδρινό) στα εντός οικισμού ακίνητα (από 1.000 € που ίσχυε)
2) Αντίστοιχα, την αύξηση από 600 σε 1.000 ευρώ της περιοχής Μόλα Καλύβα (εκτός οικισμού Κασσανδρινού) καθώς και την παραμονή στα 1.000 ευρώ των παραλιών των ανωτέρω χωριών (Λουτρά, Ποσείδι, Παραλία Φούρκας, Παραλία Παλιουρίου) που είναι εκτός οικισμού.
3) Τη δημιουργία ζωνών εκτός οικισμού στους οικισμούς με αντικειμενική αξία (Κασσανδρεία, Άθυτος, Καλλιθέα) με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ, εκτός οικισμών ΕΛΑΝΗΣ με τιμή ζώνης 1.300 ευρώ και ΣΑΝΗ με τιμή ζώνης 1.300 ευρώ (Ασχέτως αν το ακίνητο βρίσκεται στην Κασσανδρεία ή στην Ν. Φώκαια).
4) Κατά τα λοιπά να ισχύσει η 228/2011 Α.Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυρίτσης Βασίλειος.
Παίρνοντας το λόγο ο Δ.Σ. κ. Παπαγιάννης Κ. είπε: Συμφωνούμε για τις μειώσεις, όμως θα θέλαμε να επανέλθει το θέμα για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση, για να το εξετάσουμε συνολικά και πιο εμπεριστατωμένα.
Η κ. Ανανίδου Ε. είπε: Να το ξαναδούμε σε επόμενη συνεδρίαση για όλα τα χωριά.
Λεμονής Κ: Η δική μου πρόταση είναι να καθορίσουμε ως ελάχιστη αντικειμενική τιμή ζώνης τα 300 € και όχι τα 600 €. Συμφωνώ κι εγώ να επανέλθει το θέμα σε επόμενο Δ.Σ.
Σωτηριάδης: Προτείνω να μειωθούν όλες οι τιμές.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του Αντιδημάρχου
και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Τον καθορισμό της ισχύουσας αντικειμενικής τιμής ζώνης στους οικισμούς όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικών αξιών (Κασσάνδρεια, Σίβηρη, Άφυτος, Καλλιθέα, Κασσανδρινό)
2) Τη δημιουργία ζωνών εκτός οικισμού στους οικισμούς με αντικειμενική αξία ( Κασσανδρεία, Σίβηρη ,Άθυτος, Καλλιθέα) με τιμή ζώνης 1000 ευρώ, εκτός των οικισμών ΕΛΑΝΗΣ με τιμή ζώνης 1300 ευρώ και ΣΑΝΗ με τιμή ζώνης 1300 ευρώ ( Ασχέτως αν το ακίνητο υπάγεται στην Κασσάνδρεια ή στην Ν. Φώκαια) .
3) Για τα χωριά που δεν υπάρχει αντικειμενική αξία και δεν είναι παραθαλάσσια ( Αγία Παρασκευή , Καλάνδρα , Παλιούρι, Φούρκα) τον καθορισμό της ελάχιστης αντικειμενικής τιμής ζώνης 600 ευρώ ( όπως Κασσανδρινό) στα εντός οικισμού ακίνητα ( από 1000 που ίσχυε)
4) Την παραμονή στα 1000 ευρώ των παραλιών των ανωτέρω οικισμών (Λουτρά, Ποσείδι, Παραλία Φούρκας, Παραλία Παλιουρίου) που είναι εκτός οικισμού .
5) Κατά τα λοιπά ισχύει η 228/2011 Α.Δ.Σ. ήτοι τιμή ζώνης 1000 € στους οικισμούς Κρυοπηγής, Ν.Σκιώνης, Ν. Φωκαίας, Πευκοχωρίου, Πολυχρόνου και Χανιώτης.

Με τις εγκριθείσες αλλαγές , οι τιμές ζώνης του Δήμου μας διαμορφώνονται ως εξής, βάσει του Πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κωδικός Οτα Περιγραφή Ζώνη Τιμή Ζώνης
7988 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
000 1000 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 001 1000 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 002 1200 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Β ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΣΑΝΗ-ΕΛΑΝΗ 003 1300 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 004 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
007 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΣΙΒΗΡΗ 031 900 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΣΙΒΗΡΗ 032 1100 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Β ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΣΙΒΗΡΗ 033 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ
7991 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 001 600 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
008 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
009 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
7997 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΑΘΥΤΟΥ
000 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
001 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
002 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Β ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
006 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
224 1300 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
011 1100 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
012 1500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ
8007 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 001 600 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
007 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
008 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
009 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8008 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
000 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ

001 1600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ
002 1500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Β ΓΡΑΜΜΙΚΗ
003 1500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Β ΓΡΑΜΜΙΚΗ
004 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
005 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
006 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
007 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
008 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
009 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
224 1600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ
225 1400 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Δ ΚΥΚΛΙΚΗ
226 1500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Γ ΚΥΚΛΙΚΗ
227 1600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ
011 1200 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Ε ΚΥΚΛΙΚΗ
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 012 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8009 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ
000 600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
001 600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ 002 600 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
005 600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 006 600 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8012 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
001 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
007 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
008 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
009 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
010 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
011 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
012 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8019 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
001 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
007 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
008 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
009 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
010 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
011 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
012 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8022 ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
001 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
ΣΑΝΗ 005 1300 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8031 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 001 600 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8034 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
001 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
022 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8035 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
001 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
007 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
008 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
009 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
010 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
011 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
012 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
013 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8044 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΦΟΥΡΚΑΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 001 600 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
004 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
8045 ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
000 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
001 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
002 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
003 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
005 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
006 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
007 1000 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101