Δελτία Τύπου/Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
20/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΘ-60Μ
ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Αρ.Πρωτ.26068/21.11.2012

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
O Δήμαρχος Κασσάνδρας διακηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας
«ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» , όπως αυτές
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων όπως ισχύει κάθε φορά,
προϋπολογισμού 550.000,00 € με τον Φ.Π.Α με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους .
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε μερικό σύνολο 447.154,47 €, ΦΠΑ 102.845,53 € και η
διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος τουλάχιστον.
Η δημοπράτηση αφορά την αγορά-προμήθεια (βενζίνης αμόλυβδης , πετρελαίου
κίνησης ,πετρελαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών) , σύμφωνα με τον Ν.3463/06,
Υπ.Απ.11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ και την αρ. αποφ 51/2012 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότηση στους Δήμους, προμήθειας καυσίμων .
Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) οι
συνεταιρισμοί, γ) οι ενώσεις προμηθευτών, ενώ οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην
Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% επί του προϋπολογισμού και
ορίζεται στο ποσό των 27.500,00 κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζουμε την 22/01/2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας , στα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας Δημαρχείο
Κασσανδρεία Χαλκιδικής τ.κ 630 77 –ενώπιον της Επιτροπής.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 22/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00
π.μ. της αυτής ημερομηνίας .
Απαιτείται αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. για δημοσίευση .
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο η 14/12/2012 .
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 8.00π.μ. έως 14.30μ.μ. από το
Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 2374350132, φαξ 2374350158) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Κασσάνδρεια 21/11/2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101