Δελτία Τύπου/Περίληψη διακήρυξης για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
05/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 26502

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 5.120.490,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κασσάνδρας, την 17/01/2013 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης υποβολής προσφορών 11:00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση. Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι στο Δήμο αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης με ΦΠΑ, ήτοι ποσό 256.024,50 Ευρώ
Ο Υποψήφιος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση οριστικής παραλαβής υποχρεούται να κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας .
Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων της σύμβασης, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 7% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Η συνεργασία με τον οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) και τον οίκο συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού SCADA. Οι συνεργασίες αυτές θα επιβεβαιώνονται με συμβολαιογραφικές πράξεις στις οποίες θα αναφέρεται ρητά ότι η προμήθεια των υλικών και των συστημάτων θα γίνει από τους οίκους των παραπάνω συστημάτων αυτοματισμού.
Επίσης εκτός από την συμβολαιογραφική πράξη θα προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οίκου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά – βεβαιώσεις, στην οποία θα βεβαιώνεται η προηγούμενη χρήση των προσφερόμενων P.L.C σε αντίστοιχα συστήματα σε οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία του οίκου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Η συνεργασία με οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών. Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάπτυξη του λογισμικού, η μελέτη και η θέση σε λειτουργία, θα γίνει από τον οίκο ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης, εκτός από την συμβολαιογραφική πράξη θα προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του οίκου στην οποία θα βεβαιώνεται η χρήση των κρίσιμων δομικών στοιχείων της προσφερόμενης λύσης (λογισμικό P.L.C, λογισμικό Επικοινωνιών, λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων) σε αντίστοιχα συστήματα σε οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία του οίκου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον εφαρμογή σε αντίστοιχο έργο τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ύδρευσης, όπου το κάθε έργο θα περιλαμβάνει ένα (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου και τουλάχιστον έξι (6) Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Η εμπειρία του οίκου Ανάπτυξης λογισμικού θα αποδεικνύεται με την υποβολή υποχρεωτικά αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από τους κυρίους των έργων.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το «ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) – ίδιοι πόροι Δήμου Κασσάνδρας» Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» , Κωδ.Πράξης 296470

Αναθέτουσα αρχή, Φορέας υλοποίησης του έργου, Κύριος του έργου, Εργοδότης και Προϊσταμένη Αρχή για τις προσυμβατικές διαδικασίες είναι η Οικονομικλη Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας και για τις μετασυμβατικές διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κασσάνδρας. Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της παρούσας προκήρυξης, να παίρνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ταχυδρομική Δ/νση : Κασσάνδρεια Τ.Κ. 63097. Αρμόδιος υπάλληλος προς τούτο είναι ο κος Γκαζέπης Χ. (τηλ. 2374350143 ή FAX 2374023902), όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και όπως προβλέπεται παρακάτω. Η προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης είναι μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών.
Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν. Η μελέτη και τα παραρτήματα της παρέχονται στους ενδιαφερόμενους εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησης τους στην ως άνω διεύθυνση και με καταβολή αντιτίμου 65 ευρώ, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη και τα παραρτήματα της διατίθενται με τον ίδιο ως άνω τρόπο και σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντίτιμο 7 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει την αναπαραγωγή τους.

Κασσάνδρεια 28/11/2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παπαγιάννης Βασίλειος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101