Δελτία Τύπου/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
06/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29.11.2012
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.26542
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια «Υλικών Συντήρησης πεζοδρομίου», προϋπολογισμού 19.948,14 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η προμήθεια αφορά (τσιμέντα, πλέγματα, πλάκες πεζοδρομίου).
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δημαρχείο και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 7/12/2012 και ώρα 12.00΄ μέχρι 13.00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο με έδρα την Κασσανδρεία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού, στο Διοικητήριο Δήμου Κασσάνδρας και θα πρωτοκολλούνται.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή, εμπορία και διάθεση υλικών συντήρησης πεζοδρομίων.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2374350132, και φαξ: 2374350158. Αρμόδια υπάλληλος τμήματος Προμηθειών.

Ο Δήμαρχος

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101