Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας Δημοσίευσης της 1ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής