Πίνακες Θεμάτων/Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./Πίνακας Δημοσίευσης της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 29-06-2017