Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας Πρακτικού της 34ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής