Πίνακες Θεμάτων/Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./Πίνακας Θεμάτων της Ειδικής Συνεδρίασης στις 20-09-2017