Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας Θεμάτων της 2ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής