Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας Θεμάτων της 42ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής