Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας της 43ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής