Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας της 43ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής