Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας της 44ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής