Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας της 45ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής