Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
16/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.
Τηλ: 2374350161

Κασσάνδρεια 12-01-2018
Αριθ.Πρωτ. : 501
Αριθμός Συνεδρίασης: 1/2018

Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

  1. Φτίκα Αλκιβιάδη
  2. Σωτηριάδη Δημήτριο
  3. Γραμμένο Δημήτριο
  4. Πούλιο Σπυρίδωνα
  5. Φασούλα Χριστόδουλο
  6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 1η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 16-01-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογι-σμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Κασσάνδρας.
  2. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού δημοσίων έργων 2017 που βρίσκονται σε εξέλιξη, λόγω απόσπασης υπαλλήλου.
  3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (αρ.μελ.178/2016).
  4. Έγκριση πρακτικού Ι του επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.» (496/2017 απόφαση Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101