Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
19/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.
Τηλ: 2374350161

Κασσάνδρεια 19-01-2018
Αριθ.Πρωτ. : 728
Αριθμός Συνεδρίασης: 2/2018

Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

 1. Φτίκα Αλκιβιάδη
 2. Σωτηριάδη Δημήτριο
 3. Γραμμένο Δημήτριο
 4. Πούλιο Σπυρίδωνα
 5. Φασούλα Χριστόδουλο
 6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 2η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 23-01-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών παροχής γενικών υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2017.
 2. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών παραλίας Φούρκας»- Κατακύρωση του διαγωνισμού (Αριθ.μελ. 104/2017).
 4. Ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 163/2016).
 5. Έγκριση υπαγωγής οφειλέτη του Δήμου Κασσάνδρας στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101