Διακηρύξεις – Ανακοινώσεις Σ.Ε. Β’ Βάθμιας Εκπ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον καθαρισμό της σχολικής μονάδας του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας
08/01/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Α.Π. 83
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας έχοντας υπόψη:

 • Άρθρο 243 Ν.3463/06
 • Άρθρο 65 του Ν.3852/2010
 • Άρθρο 113 του Ν.1892/90 όπως ισχύει
 • Άρθρο 36 του Ν.3699/08 καθαρισμός σχολείων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης
 • Υπουργική Απόφαση 2/18254/0022/3-4-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/17-4-2008), (καθορισμός αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων)
 • Ν.3870/10 άρθρο 18 ( εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1892/1990)
 • Άρθρο 6 του Ν. 4076/2012

Προκηρύσσει μία (1) θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό της σχολικής μονάδας του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας:

Σχολική Κοινότητα Αριθμός Αιθουσών Αριθμός Καθαριστών
ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 18 (9 ώρες) 1

Προσόντα

Απαιτούμενο προσόν είναι μόνο η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου
 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο με άδεια παραμονής
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο
 • κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

Προθεσμία – τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως 10-1-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00) στο Δημαρχείο του Δήμου Κασσάνδρας (Ισόγειο, τηλ. 2374350137, υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος) στην ιστοσελίδα kassandra.gr και στο εν λόγω σχολείο.

Σε περίπτωση που υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101