Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ