Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 43ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
19/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.
Τηλ: 2374350161

Κασσάνδρεια 19-12-2017
Αριθ.Πρωτ. : 27638
Αριθμός Συνεδρίασης: 43/2017

Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

  1. Φτίκα Αλκιβιάδη
  2. Σωτηριάδη Δημήτριο
  3. Γραμμένο Δημήτριο
  4. Πούλιο Σπυρίδωνα
  5. Φασούλα Χριστόδουλο
  6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 43η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 μετά τη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.(514/2017 απόφαση Ο.Ε.).
  2. Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) (Πινάκων Στοχοθεσίας) για την υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κασσάνδρας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών για την έγκριση και υποβολή του προϋπολογισμού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101