Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 44ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
22/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.
Τηλ: 2374350161

Κασσάνδρεια 22-12-2017
Αριθ.Πρωτ. : 27901
Αριθμός Συνεδρίασης: 44/2017

Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

 1. Φτίκα Αλκιβιάδη
 2. Σωτηριάδη Δημήτριο
 3. Γραμμένο Δημήτριο
 4. Πούλιο Σπυρίδωνα
 5. Φασούλα Χριστόδουλο
 6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 44η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Α. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 160/2017 μελέτης Β. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας».
 2. Α. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 172/2017 μελέτης Β. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας «Συντήρηση βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας».
 3. Α. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 175/2017 μελέτης Β. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές κτιριακών υποδομών Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας».
 4. Α. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 176/2017 μελέτης Β. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας».
 5. Α. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 177/2017 μελέτης Β. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές κτιριακών υποδομών οικίσκων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας».
 6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών παραλίας Φούρκας» (Αριθ.μελ. 104/2017).
 7. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή παροχών ύδρευσης και επέκταση δικτύων ύδρευσης»-Κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθ. μελέτης 171/2016).
 8. Παραλαβή της Τοπογραφικής μελέτης για τη «Μελέτη εξωτερικών υδραγωγείων Κασσάνδρας (Ν.Φωκαίας, Καλλιθέας, Κασσάνδρειας-Κασσανδρινού, Καλάνδρας, Σταυρονικήτα, Αθύτου» (αριθ. μελέτης 84/2016).
 9. Παραλαβή της Τοπογραφικής μελέτης για τη «Μελέτη εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. Παλλήνης (Χανιώτης-Πευκοχωρίου, Πολυχρόνου» (αριθ. μελέτης 85/2016).
 10. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας και των Ν.Π.Δ.Δ.» (αριθ. μελέτης 139/2017).
 11. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 174/2017 μελέτης Β. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας».
 12. Ακύρωση της αριθ.468/2017 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου λήψη, λόγω αλλαγής Κ.Α. με τίτλο «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.216,00 € για την «Επισκευή μεταφορικού μέσου (ΚΗΙ 1119)» (αριθ. μελέτης 155/2017)».
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων (10η αναμόρφωση).
 14. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2017.
 15. Μεταφορά πιστώσεων έργων οικονομικού έτους 2017 στο έτος 2018.
 16. Μεταφορά πιστώσεων υπηρεσιών-εργασιών οικονομικού έτους 2017 στο έτος 2018.
 17. Μεταφορά πιστώσεων εκπόνησης μελετών οικονομικού έτους 2017 στο έτος 2018.
 18. Μεταφορά πιστώσεων προμηθειών οικονομικού έτους 2017 στο έτος 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101