Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
  • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 • Δήμαρχος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
  • Γρ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
  • Γρ. Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & Διαφάνειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
  • Γρ. Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων & Παιδικών Σταθμών
  • Γρ. Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Γρ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γρ. Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
  • Γρ. Απασχόλησης και Τουρισμού
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
   • Γρ. Κτιριακών και Τεχνικών Έργων Οδοποιίας
   • Γρ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
   • Γρ. Ύδρευσης-Αποχέτευσης
   • Γρ. Έργων Αυτεπιστασίας
  • Τμήμα Καθαριότητας
   • Γρ. Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών
   • Γρ. Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, κτιρίων & συντήρησης πρασίνου
   • Γρ. Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων
   • Γρ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Γρ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
   • Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών & Διοικητικής Μέριμνας
   • Γρ. Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
   • Γρ. Αλλοδαπών
   • Γρ. Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας
   • Γρ. Εξυπηρέτησης Πολιτών
   • Γρ. Εσωτερικής Ανταπόκρισης
  • Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
   • Γρ. Εξυπηρέτησης Πολιτών
   • Γρ. Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
   • Γρ. Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
   • Γρ. Προμηθειών
  • Τμήμα Ταμείου, Εσόδων & Περιουσίας
   • Γρ. Ταμείου
   • Γρ. Εσόδων & Περιουσίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101