Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 21/12 στις 14:30
15/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κασσάνδρεια 15/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 27449

ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Κασσάνδρας
  2. Δημοτικούς Συμβούλους
  3. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 21η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,266 & 267 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας, έτους 2018 (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010).
  2. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Κασσάνδρας οικονομικού έτους 2018.

Στη συνεδρίαση καλείται και ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101