Δελτία Τύπου/, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Τεύχη δημοπράτησης : Έργα βελτίωσης φωτισμού κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Κασσάνδρας
07/09/2021

ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  182628

(Το ΕΕΣ σε xml διατίθεται μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-38

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-38

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-38

4. Γ.Σ.Υ.-38

5. Ε.Σ.Υ.-38

6. Σ.Α.Υ.-38

7. Φ.Α.Υ.-38

8. ΤΣΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-38

9. ΕΤΕΠ-38

10. ΕΕΣ-38

11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-38_signed

12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101