Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας της 37ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής