Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας της 40ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής