Δελτία Τύπου/, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Τεύχη δημοπράτησης:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
14/04/2021

ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  180156

(Το ΕΕΣ σε xml διατίθεται μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 233

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 233

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 233

4. Ε.Σ.Υ. 233

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 233

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 233

7. Σ.Α.Υ. 233

8. Φ.Α.Υ. 233

9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 233-2020_signed

10. ΤΕΥΔ_espd-request-v2 (233)

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101